و من هنوز در فکرم که چرا کسی نگفت خدا ...؟! 

:: و من هنوز در فکرم که چرا کسی نگفت خدا ...؟! 
افسران - و من هنوز در فکرم که چرا کسی نگفت خدا ...؟!
 

توی یک جمع بی حوصله نشسته بودم ، طبق عادت همیشگی مجله را ورق زدم تا به جدول رسیدم
خواندم سه عمودی " مهمترین نیاز"
یکی گفت : بلند بگو
گفتم : یک کلمه سه حرفیه ، از همه چیز برتر است
حاجی گفت : پول
تازه عروس مجلس گفت : عشق
شوهرش گفت : یار
کودک دبستانی گفت: علم
حاجی پشت سرهم گفت : پول ، اگه نمیشه طلا شایدم سکه
گفتم : حاجی اینها نمیشه
گفت : پس بنویس مال
گفتم : بازم نمیشه
گفت : جاه
خسته شدم با تلخی گفتم : نه نمیشه
مادر بزرگ گفت : مادرجان ، "عمر" است
سیاوش که تازه از سربازی آمده بود گفت : کار
دیگری خندید و گفت : وام
یکی از آن وسط بلند گفت : وقت
خنده تلخی کردم و گفتم : نه
اما فهمیدم تا شرح جدول زندگی کسی را نداشته باشی حتی یک کلمه سه حرفی آن هم درست در نمی آید !
هنوز به آن کلمه سه حرفی جدول خودم فکر میکنم
شاید کودک پا برهنه بگوید : کفش
کشاورز بگوید : برف
لال بگوید : حرف
ناشنوا بگوید : صدا
نابینا بگوید : نور
و من هنوز در فکرم که چرا کسی نگفت
"خدا"

منبع : شهریار (زرقان) شیراز و من هنوز در فکرم که چرا کسی نگفت خدا ...؟! 
برچسب ها : بگوید ,گفتم ,نمیشه ,کلمه ,جدول ,حاجی ,چرای نگفت

شهریار زرقان آخرین جمعه 94

:: شهریار زرقان آخرین جمعه 94
تا چند روز دیگر سال 94 تمام میشود ، تا چند روز دیگر سال 94 جزیی از گذشته‌ ما می شود. بعدها، با مرور این گذشته دوباره به دردها و خوشی های سال 94 برمی گردیم.

سال 94 جزیی از گذشته ماست اما خاطراتش تا همیشه جایی در ذهن ما بایگانی می شود.
سال 94 می تواند روزها ما را در قابهای خاطراتمان نگه دارد و به ما کمک کند خاطرات را گهگاهی مرور کنیم و دوباره برگردیم به حال و هوای اکنونمان.

1394/12/28 آخرین جمعه سال94

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر به دلها باران نبارد ...

منبع : شهریار (زرقان) شیراز شهریار زرقان آخرین جمعه 94
برچسب ها : آخرین جمعه

سال نو مبارک

:: سال نو مبارک

عمری با حسرت و اندوه زیستن نه برای خود فایده ای دارد و نه برای دیگران
باید اوج گرفت تا بتوانیم آن چه را که آموخته ایم با دیگران نیز قسمت کنیم.
لحظات از آن توست؛ آبی، سبز، سرخ، سیاه، سفید،... رنگهایی را که بایسته است بر آنها بزن
روزهایت رنگارنگ

اسفند93

 

منبع : شهریار (زرقان) شیراز سال نو مبارک
برچسب ها :